Солонгос хэл сурагчдад

2010 оны 03-р сарын 24 Нийтэлсэн oko
Цагаан толгой

한글
    Солонгос хэлний цагаан толгой нь 14 гийгүүлэгч, 10эгшиг нийт 24 үсгээс бүтнэ. Солонгос хэлэнд эгшиг гийгүүлэгч 2 нийлж үг болон үгийн үе бүтээнэ.
Эгшиг>아
Гийгүүлэгч+Эгшиг>가
Гийгүүлэгч+Эгшиг+Гийгүүлэгч>말
Гийгүүлэгч+Эгшиг+Гийгүүлэгч+Гийгүүлэгч>값

Солонгос хэлний эгшиг нь үндсэн ба нийлмэл эгшигээс бүтнэ.

 모음(Үндсэн эгшиг)

Үсэг

Бичих хэлбэр Дуудлага

 ㅏ

 

 а 

 ㅑ

 야

я

 어

 о  

 ㅕ

 여

 ё  

 ㅗ

 오

у 

 ㅛ

 요

 юу  

 ㅜ

 우

ү  

 ㅠ

 유

юү  

 ㅡ

 으

ы  

 ㅣ

 이

и  

 Солонгос хэлэнд эгшигийн өмнө ㅇ буюу н үсгийг жийрэглэж бичих бөгөөд энэ үсэг нь үгийн үе болон үгийн төгсгөлд орохдоо монгол хэлний угийн н үсгээр уншигдах бөгөөд эгшигийн өмнө орохдоо уншигдахгүй. Солонгос хэлний гийгүүлэгч нь үндсэн ба нийлмэл гийгүүлэгчээс бүтнэ

자음(Үндсэн гийгүүлэгч)

Үсэг

Дуудлага

Үсгийн нэр

г

기역 ги ёг

н

니은 ни ынь

д

디귿 ти гыд

р/л

리을 ри ыль

м

미음 ми ым

б

비읍 би ыб

с(д)

시옷 ши уд

нг

이응 и ын

ж(д)

지읒 жи ыд

ч(д)

치읓 чи ыд

к(г)

키윽 ки ыг

т(д)

티읕 ти ыд

п(б)

피읖 пи ыб

х(д)

히읗 хи ыд

   Солонгос үсгийг зүүнээс баруун тийш хөндлөн, мөн дээрээс доошоо чиглэлтэй бичнэ.

Нийлмэл эгшиг

Үсэг

         Бичих хэлбэр       

Дуудлага 

ㅐ 

 애

э

 얘

 э

 에

 е

 예

е

 와

 ва

 왜

  вэ 

 외

 вэ

 워

 во

 웨

 вэ

 위

  ви

 의

   ыи 

 Нийлмэл гийгүүлэгч

Үсэг

Дуудлага

Үсгийн нэр

гг(г)

기역

ссан ги ёг

дд

디귿

ссан ти гыд

бб

비읍

ссан би ыб

сс(д)

시옷

ссан ши уд

жж

지읒

ссан жи ыд

       한글 자음 모음 표

Солонгос гийгүүлэгч ба эгшгийн нийлмэл

<> 

 

 

 

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㄱ(기억)

г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㄴ(니은)

н

(на)

(ня)

(но)

(нё)

(ну)

(нюу)

(нү)

(нюү)

(ны)

(ни)

ㄷ(디귿)

д,т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㄹ(리을)

р,л

(ра)

(ря)

(ро)

(рё)

(ру)

(рюу)

(рү)

(рюү)

(ры)

(ри)

ㅁ(미음)

м

(ма)

(мя)

(мо)

(мё)

(му)

(мюу)

(мү)

(мюү)

(мы)

(ми)

ㅂ(비읍)

б,п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅅ(시읏)

с,ш

(са)

(шя)

(со)

(шё)

(су)

(шюу)

(сү)

(шюү)

(сы)

(ши)

ㅇ(이응)

 н

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㅈ(지읒)

ж,ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅊ(치읓)

ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅋ(키읔)

к,г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㅌ(티긑)

т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㅎ(히읗)

(xa)

(xя)

(xo)

(xё)

호 

(xy)

(xюу)

(xү)

(xюү)

(xы)

(xи)

Солонгос хэл сурагчдад

2010 оны 03-р сарын 24 Нийтэлсэн oko
Цагаан толгой

한글
    Солонгос хэлний цагаан толгой нь 14 гийгүүлэгч, 10эгшиг нийт 24 үсгээс бүтнэ. Солонгос хэлэнд эгшиг гийгүүлэгч 2 нийлж үг болон үгийн үе бүтээнэ.
Эгшиг>아
Гийгүүлэгч+Эгшиг>가
Гийгүүлэгч+Эгшиг+Гийгүүлэгч>말
Гийгүүлэгч+Эгшиг+Гийгүүлэгч+Гийгүүлэгч>값

Солонгос хэлний эгшиг нь үндсэн ба нийлмэл эгшигээс бүтнэ.

 모음(Үндсэн эгшиг)

Үсэг

Бичих хэлбэр Дуудлага

 ㅏ

 

 а 

 ㅑ

 야

я

 어

 о  

 ㅕ

 여

 ё  

 ㅗ

 오

у 

 ㅛ

 요

 юу  

 ㅜ

 우

ү  

 ㅠ

 유

юү  

 ㅡ

 으

ы  

 ㅣ

 이

и  

 Солонгос хэлэнд эгшигийн өмнө ㅇ буюу н үсгийг жийрэглэж бичих бөгөөд энэ үсэг нь үгийн үе болон үгийн төгсгөлд орохдоо монгол хэлний угийн н үсгээр уншигдах бөгөөд эгшигийн өмнө орохдоо уншигдахгүй. Солонгос хэлний гийгүүлэгч нь үндсэн ба нийлмэл гийгүүлэгчээс бүтнэ

자음(Үндсэн гийгүүлэгч)

Үсэг

Дуудлага

Үсгийн нэр

г

기역 ги ёг

н

니은 ни ынь

д

디귿 ти гыд

р/л

리을 ри ыль

м

미음 ми ым

б

비읍 би ыб

с(д)

시옷 ши уд

нг

이응 и ын

ж(д)

지읒 жи ыд

ч(д)

치읓 чи ыд

к(г)

키윽 ки ыг

т(д)

티읕 ти ыд

п(б)

피읖 пи ыб

х(д)

히읗 хи ыд

   Солонгос үсгийг зүүнээс баруун тийш хөндлөн, мөн дээрээс доошоо чиглэлтэй бичнэ.

Нийлмэл эгшиг

Үсэг

         Бичих хэлбэр       

Дуудлага 

ㅐ 

 애

э

 얘

 э

 에

 е

 예

е

 와

 ва

 왜

  вэ 

 외

 вэ

 워

 во

 웨

 вэ

 위

  ви

 의

   ыи 

 Нийлмэл гийгүүлэгч

Үсэг

Дуудлага

Үсгийн нэр

гг(г)

기역

ссан ги ёг

дд

디귿

ссан ти гыд

бб

비읍

ссан би ыб

сс(д)

시옷

ссан ши уд

жж

지읒

ссан жи ыд

       한글 자음 모음 표

Солонгос гийгүүлэгч ба эгшгийн нийлмэл

<> 

 

 

 

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㄱ(기억)

г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㄴ(니은)

н

(на)

(ня)

(но)

(нё)

(ну)

(нюу)

(нү)

(нюү)

(ны)

(ни)

ㄷ(디귿)

д,т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㄹ(리을)

р,л

(ра)

(ря)

(ро)

(рё)

(ру)

(рюу)

(рү)

(рюү)

(ры)

(ри)

ㅁ(미음)

м

(ма)

(мя)

(мо)

(мё)

(му)

(мюу)

(мү)

(мюү)

(мы)

(ми)

ㅂ(비읍)

б,п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅅ(시읏)

с,ш

(са)

(шя)

(со)

(шё)

(су)

(шюу)

(сү)

(шюү)

(сы)

(ши)

ㅇ(이응)

 н

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㅈ(지읒)

ж,ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅊ(치읓)

ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅋ(키읔)

к,г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㅌ(티긑)

т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㅎ(히읗)

(xa)

(xя)

(xo)

(xё)

호 

(xy)

(xюу)

(xү)

(xюү)

(xы)

(xи)

Cолонгос кино

2010 оны 03-р сарын 24 Нийтэлсэн oko                  꽃보다 남자 2-6

             Цэцэг шиг хөвгүүд2-6

구준표: 니들이 눈치 못 챘냐? 아직?
Гүжүнпюү: та нар анзаарсангүй юу? Одоо болтол
우빈: 뭘?
Үбин: юуг?
구준표: 그 계집애 아무래도 나한테 완전 꽂힌 것 같아.
Гүжүнпюү: бодоод байсан тэр надад бүр унаж тусчихсан шиг байна аа.
소이정: 구준표, 어떡하면 애기가 그렇게 튀냐? 여기서?
С и жон: Гүжүнпюү чи яахаараа гэнэт өөр юм яриад унав аа?
구준표: 자식들...... 니들이 그래 갖고 어떻게 연애고수에 카사노바냐? 자고로 여자의 no 은 yes 라며? 그 계집애가 날 싫다고 악을 쓰는 만큼 사실은 나한테 점점 빠져들고 있다는 말이지. 생각 해 봐~ 좋아하는 남자한테 오해 받는 게 싫으니까 와서 청정이니 순결이니 떠들어댄 거 아냐?
Гүжүнпюү: Золигнууд минь ... Та нар ийм байж яаж дурлалын мастер Касанов гээд байгаа юм бэ? Дээр үеэс Эмэгтэй хүний үгүй гэдэг нь цаанаа тийм гэсэн үг гэдэг биз дээ? тэр надад дургүй гээд уурлаж хашгичиж байгаа нь тэр хэмжээгээр надад аажим аажмаар унаж тусаж байгаа гэсэн үг. Бодоод үз л дээ. хайртай залуудаа буруугаар ойлгуулахгүйн тулд цэвэр ариун гэдгээ харуулах гэж хашгичиж байгаа биз дэ.
소이정: 그런 논리라면
Су ижон: тэр онолоор бол....
우빈: 키스도 안 해 봤다는 건
Үбин: үнсэлцэж ч үзээгүй гэдэг нь...
구준표: 바로 이 몸의 첫 키스를 기다리고 있다는 말이지
Гүжүнпюү: надаас анхны үнсэлтийг хүлээж байгаа байхгүй юу даа
소이정: 야~브라보~ 대단하다~구준표, 내 친구지만 진짜 대단해.
Су ижон: браво, гайхалтай юм аа. Гүжүнпюү чи миний найз ч гэсэн үнэхээр гайхалтай юм аа.
구준표: 그런 그렇지, 천하의 이 구준표님이 카리스마가 안 먹히는 별종이 있다는 게 어쩐지 이상하다 했어 .. 바보 같은. 아 화내면서 말하면 누구 속을 줄 아니 본데, 아 아까 너무 솔직해도 부담스러운데 안 그러냐?
Гүжүнпюү: тийм, тэнгэрийн Гүжүнпюү миний увидасанд унаж тусахгүй мутант байна гэдэг нь нэг л сонин байсан юм аа. Тэнэг амьтан. Уурлаад хашгичвал хуурч чадна гэж бодсон юм байх даа. Түрүүн хэт илэн далангуй байсан ч нэг л сонин байсан тийм үү?                   Хэрэгцээтэй хэллэг.
                     유용한 표현
꽃히다-зоогдох, хатгагдах
-үсчих, үсрэх, овойх, товойх, түнтийх
연애고수-хайр дурлалын мастер
카사노바-Casanova-18-р зууны нь маш олон эмэгтэйчүүдтэй нэр холбогдсоноороо алдартай нэгэн залуугийн нэр жинхэнэ нар нь Giovanni Jacopo Casanova ба энэ хүний нэрнээс үүдтэй үг бөгөөд маш явдалтай завхай хүнийг хэлнэ.
자고로 -эртнээс, түүхэнд
청정-цэвэр ариун, тунгалаг
카리스마-charisma-хүнийг татах увидас, бурхны хишиг, зогнох, сайн сайхныг бүтээх, эдгээх, бусдыг татах хүч
떨어대다 떠들다+ -아/어대다 – маш чимээтэй ярих, шуугих, хашгичих
애기가 튀다-нэг зүйл ярьж байгаад шал ондоо өөр зүйл ярьж эхлэхийг хэлнэ.                                                   ( 출처-

солонгос үндэсний хувцас

2010 оны 03-р сарын 12 Нийтэлсэн oko
Солонгос үндэсний хувцас - Ханбуг
солонгос ханбугСолонгос үндэсний ханбугийн төрөл, ямар баяр ёслолуудаар өмсдөг, ханбугийг бүрдүүлдэг гоёл чимэглэл зэрэг талаар мэдээллийг хүргэж байна.
Монголд Солонгос үндэстний зан заншил, хоол, соёл нилээд танигдсан, төдийгүй 2 орон хоорондоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсээсээ хамааран Солонгос гэх орон Монголд нилээд танил болж ирсэн.
Солонгос орон бол үндэсний их үзэлтэй, соёл заншлаа хэзээ ч хаяж гээдэггүй онцлогтой орон гэгддэг. Тэр ч утгаараа солонгосын алдарт үндэсний хувцас болох ханбугийг мэдэхгүй хүн байдаггүй биз. Харин Ханбуг нь хэрхэн үүссэн, ямар төрөлтэй, юу юунаас бүрддэг талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхийг зорилоо.

Өнөөгийн өмсөж байгаа ханбуг нь Кунзийн сургааль голлодог байсан Жусоны үеийн (1392-1910) ханбугаас гаралтай.

солонгос ханбугХааны ордны хувцаслалт
Жусоны хаанчлалын эхэн үеийн хаадууд Кунзийн сургаалыг хатуу чандлан мөрддөг байсан. 

Ханбугийн өвөрмөц, онцлог
Ханбугийн онцлог нь янз бүрийн өнгө, хээ оруулснаараа ялгардаг. Ихэнхи жугори нь урдуураа зангиддаг урт бүчтэй байна. Энэхүү урт бүчийг зангидсанаар отгорем болдог. 'Отгорем' гэдэг бол ханбугийн өвөрмөц сайхан байдал, чанарыг харуулах гол гурван үзүүлэлтийн нэг маш чухал зүйл юм. Нөгөө хоёр нь ханцуйн нугалаа, жугоригийн энгэр хоёр юм. 

Эмэгтэй хүний ханбуг нь юбка, хүрэм хоёроос бүрддэг. Үүнийг ихэвчлэн чима-жугори гэж нэрлэдэг. Чима нь юбкаг хэлж байгаа солонгос үг, жугори нь хүрэм. Харин эрэгтэй ханбуг нь богино хүрэм, өмдөөс бүрддэг. Үүнийг бажи хэмээн нэрлэдэг. 


ЭРЭГТЭЙ ХАНБУГ

эрэгтэй ханбуг

Гат (Эрэгтэй хүний малгай)

Дурумаги
Дурумаги бол онцгой явдлуудаар цамц, өмдний гадуур өмсдөг урт өмсгөл юм.

Бажи
Бажи бол эрэгтэй ханбугийн доод хэсгийг хэлдэг. Барууны өмдүүдтэй харьцуулахад солонгос үндэсний өмдүүд нь ерөөсөө бие барьдаггүй.

Котцин
Цэцгэн хээгээр чимэглэгдсэн торгон гутлыг котцин гэдэг. Чимагийн доод хэсгийг гуталтайгаа хослуулан ижил хээтэй өмсөх нь хамгийн загварлаг сайханд тооцогддог.

ЭМЭГТЭЙ ХАНБУГ

эмэгтэй ханбугЖугори Жугори нь ханбугийн дээд хэсэг. Эрэгтэй хүний жугори нь илүү том, энгийн байхад эмэгтэй хүний жугори илүү богино, хээгээр чимэглэгдсэн байдаг.

Донжун Донжун нь ханбугийн эмжээр юм.


Отгорим
(Уяа, бүч) Энэ нь эмэгтэй хүний өмсгөл, чима(юбка)-ийн урдаас унжих бүч, энэ гоёл чимэглэл байна.

Бэрэй (Жугори-ийн ханцуй)
Бэрэй гэдэг нь Жугори (үндэсний хүрэм) болон магожа (гадуур хүрэм)-ийн ханцуйны доод хэсгийг хэлдэг.Чима

Чима нь эмэгтэй хүний өмсгөлийн гадуураа өмсдөг юбка. Хэд хэдэн төрлийн чима байна: нэг давхар, хоёр давхар, хөвөнтэй.

Хээ
Уламжлалт хээ, чимэглэл нь ханбугийг хамгийн сайхан харагдуулахаар төрөл бүрийн өнгө хосолсон байдаг. Ургамал, амьтан, байгалийн дүр төрхийг харуулсан хээг чимагийн ирмэгээр, доогуур хэсгээр чимдэг.

солонгос оймсБюсон
Бюсон нь хос оймсыг хэлдэг.

ХАНБУГИЙН ТӨРЛҮҮД

солонгос ханбугХанбуг нь нийгмийн гарал, хүйс, наснаас хамааран хэд хэдэн төрөлд ангилагдана. Өнөөдөр ханбугийг ихэвчлэн онцгой үйл явдал, ёслол дээр л өмсдөг болжээ. Үүнд: хурим, 61 нас хүрсний төрсөн өдөр, баяр наадмууд.

Mюнгёл Ханбуг
Солонгосчуудад эцэг эх дээрээ Шинэ жилийн эхний өдөр, өглөө эрт ирж, мөргөн өөрсдийн хүндлэлээ үзүүлдэг ёс бий. Харин энэ үед эцэг эх, хүүхдийн аль аль нь ханбуг өмссөн байдаг. Хүүхдийн ханбуг нь солонгын хээтэй жугори (хүрэм), чима (охидын юбка) эсвэл бажи (хөвгүүдийн өмд)-нөөс бүрддэг. эрэгтэй ханбуг

Дол Ханбуг
Хүүхэд төрсөн хамгийн эхний өдөр буюу дол өдөр урт удаан, эрүүл энх амьдралыг хүсэн баяр тэмдэглэдэг. Хүүхдүүд энэ тусгай өдөр дол ханбугийг өмсдөг. Хөвгүүд ихэвчлэн ягаан жугори (хүрэм), урт хөх горюм (бүч)-тэй өмсдөг бол охидууд солонгын хээтэй жугори өмсдөг байна. Харин саяхнаас охидууд дангуй гэх ёслолын нэгэн төрлийн хүрэм өмсөх болжээ.

Хоёгабюн Ханбуг
Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ 61 насны ойг тэмдэглэхдээ урт удаан амьдралыг бэлгэдэн өмсдөг. Эрэгтэй хүмүүс 61 нас хүрээд гюмванжобук, эмэгтэйчүүд дангуй өмсдөг.

Холибук (Хуримын ханбуг)
Энэ ханбуг нь өдөр тутмын өмсдөгтэй адилгүй, уламжлалт хуримын ханбуг нь гэрэлтсэн тод өнгүүдээрээ ялгардаг. Сүйт залуу бажи (өмд), жугори (хүрэм), жогги (дотуур цамц), магожа(гадуур хүрэм), дурумаги (хамгийн гадуурх хүрэм) өмсдөг. Сүйт бүсгүй ногоон өнгийн чима (юбка), шар жугори (богино хүрэм), вонсам(сүйт бүсгүйн урт өмсгөл) өмсдөг. Үсээ жокдури (толгойн гоёл)–оор чимдэг.
 

солонгос ёс заншил

2010 оны 03-р сарын 12 Нийтэлсэн oko

Солонгос ёс заншил


Чүсогоор айл өрх бүр өвөг дээдсээ хүндэтгэн тахил өргөдөг ёстой. Энэ ёсыг Чарёй хийх гэж нэрлэдэг. Чарёй нь нас барсан хүнийг хүндэтгэж сүнсэн ертөнцийн сайн сайхан газар очиж амар амгалан амьдраасай гэж билэгдэн идээний дээжээрээ тахил өргөдөг ёс юм.
Тахилын ширээг засахдаа өвөг дээдсээ хосоороо хамт байгаагаар бодож 2, 2-оор засдаг.

 Тахилын ширээний эхний эгнээнд жимс тавигдах бөгөөд улаан өнгөтэй жимс баруун гар талд ,шаргал өнгөтэй жимс зүүн гар талд өрж тавьна. Хоёр дахь эгнээнд ногоо, загас тавих ба загасны толгойг зүүн зүг рүү, сүүлийг нь баруун зүг рүү харуулж тавьна. Энэ нь газарт сүүлээ тавьж олсон хоол билэг тэмдэгтэй гэж үзэн билэгшээдэг.
Гурав дахь эгнээнд тан биенд сайн шөл 3 төрөл, доог, күксү тавьна. Дөрөв дахь эгнээнд архи, доог шөл тавьна.

 Чүсогоор супён өөрсдийн гараараа хийх нь элбэг. Супён чимхэхдээ бөөрөнхий хэлбэртэй хийх ба энэ нь сартай адилтган зүйрлэж энэ бүх хоол хүнсийг тэнгэрээс буулгаж өгсөн хэмээн билэгшээдэг.

Ингэж гараа гарган бэлдсэн хоол хүнсийг өвөг дээдсийн сүнснүүд ирж архинаас эхлэн будаа, шөл, панчан, супён, жимс зэргээс дараалан хүртдэг гэж үздэг байна.

Тахилын ширээ зассаны дараа хүж буугуулж анхилуун үнэр гаргана. Анхилуун үнэр нь орчиныг цэвэрлэн ариусгаж бурханыг, ариун сүнсийг дуудах билэгдэл юм. Өрх гэрийн ахмад нь 3 хүж асааж буугуулан мөргөл хийдэг. Мөргөл нь бурханыг дуудаж буй утгатай юм.

солонгос соёл

2010 оны 03-р сарын 12 Нийтэлсэн oko
Солонгос vндэсний хувцас Солонгос vндэсний хувцас буюу Ханбук нь олон зууны туршид єєрчлєгдєєгvй уламжлагдан иржээ. Эрэгтэй хvний vндэсний хувцас нь Чогори – цамц, Бажи – ємд болон Турумаги – гадуур цамцаас бvрдэнэ. Цамц нь єргєн ханцуйтай, ємд чєлєєтэй, доороо шагайны хавьд зангидах уяатай. Эмэгтэй Ханбук нь урдаа хоёр урт єргєн туузтай Чогори – богино цамц, туузаар Откорум зангилаа хийнэ, доороо єргєн урт чима – банзалаас бvрдэнэ. Эмэгтэй эрэгтэйгvй цагаан оймс, завин хэлбэртэй шаахай ємсдєг.  Солонгос vндэсний сууц 2000 жилийн турш солонгос vндэсний сууцын ерєнхий бvтэц, зохион байгуулалт нь єєрчлєгдєєгvй уламжлалт хэлбэр дvрсээ хадгалсаар ирсэн. Солонгос vндэсний сууцны шал нь модон ба доороосоо халаалттай, єєр оронд байдаггvй євєрмєц зохион байгуулалттай. Солонгос vндэсний сууц барихад мод, шавар, дэрс зэрэг байгалийн гаралтай материалыг ашигладаг. Шавран хана нь гадны халуун хvйтэнд зохицсон байх бєгєєд ваараар бvтээсэн дээвэр нь бороо, цаснаас хамгаалдаг. Гал тогооны єрєє нь дундаа байх ба тэндээс гарсан дулаанаар хоёр талын єрєєнvvдийг шалан доороос нь халаана. Єрєєний зохион байгуулалт нь гэрийн эзэн, эзэгтэй, хvvхдvvдийн болон зочны гэж хуваагдах ба гэрийн эзний єрєєнд гэр бvлийн гишvvд буюу гадны хvмvvс зєвшєєрєлгvй орохыг хориглодог байна.  Солонгос vндэсний хоол Солонгос vндэсний хоолны гол нь цагаан будаа юм. Солонгос хvмvvс цагаан будааг орон нутгийн онцлог, зан заншил, улиралдаа зохицуулан єєр єєр хачиртай хэрэглэдэг. Солонгос vндэсний хоолонд хачир болон ордог євєрмєц хачир бол Кимчи – халуун ногоонд дарсан байцаа юм. Намар айл болгон зуны эхэн сар хvртэл идэх Кимчигээ вааран саванд хийж газарт булах юмуу сэрvvн газар тавьж хадгалдаг. Зуны бvгчим аагим халуунд Нэнгмёнг хэмээх нарийн пvнтvvзтэй шєлийг хvйтнээр мєс хийж иддэг. Солонгос хvмvvс хоолоо халбага, тємєр эсвэл модон савхаар иддэг уламжлалтай. Солонгос хоолний тєрєл маш олон янз ба дэлхийд нэртэй хоолнууд гэвэл Пульгуги – цуу, тос, сармис, ногоон сонгиноор амталсан vхрийн шарсан мах, Кальби – задгай цорон дээр шарсан vхрийн хавирга, Кальбитанг – vхрийн хавиргатай шєл, загасны махтай бууз, банш гэх мэт байдаг.  Солонгос хэл Солонгос хэл нь Урал–Алтайн хэлний бvлэгт хамаарагддаг ба энэ бvлэгт мєн Монгол, Турк, Тєвд, Унгар, Финн, Япон зэрэг хэлvvд багтдаг. Єгvvлбэр зvйн бvтцийн хувьд Солонгос хэл нь Монгол хэлтэй тєстэй. Солонгос хэлний цагаан толгойг Хангыл гэж нэрлэх ба энэхvv Хангылийг 15–р зуунд Сэжун Их хааны заавраар анх зохиосон байна.  Шашин шvтлэг Солонгос улсын Yндсэн хуулийн дагуу иргэн бvр шашин шvтлэгтэй байх эрхтэй. Эрт дээр vед Шарын шашин, Будда болон Кvнзийн шашин єргєн дэлгэрэн гзар авч байсан боловч Солонгосын нийгэм, соёлд нилээд эрс єєрчєлт vзvvлсэн Христийн шашин одоогоос 200 жилийн ємнє богино хугацаанд єргєн дэлгэрсэн ба єнєє vед Солонгосд энэхvv шашны урсгал бусад шашны урсгалыг бодвол тэргvvлэх байр суурийг эзэлж байна. 1998 онд хийгдсэн судалгаанаас vзвэл Солонгосын нийт хvн амын 50.7% нь ямар нэгэн шашин шvтдэг болох нь тогтоогджээ. Yvнээс 51.8% Христийн шашин, 45.6% нь Буддын шашин, vлдсэн хувь нь бусад шашинг шvтдэг юм байна.

Chapter 3

Chapter 3
Оршил Цаг хугацаа өнгөрөхийн хирээр техник технологи дэвшин цэцэглэж өөрийн гэсэн сайн тал болох үр өгөөж болон муу тал болох сөрөг хандалуудыг ч нийгэмд бий болгосоор байна. Энэхүү бие даалтын ажилдаа сайн тал болох нийгэмд үр өгөөжтэй байдлыг компютэрийн дагалдах хэрэгслийн үүднээс тайлбарлан тэдгээр дагалдах хэрэгслүүд ямар түүхэн цаг хугааны үед хэрхэн яаж хөгжиж байсныг дурдах болно. Тэр дундаа илүү сайн тайлбар, гүнзгий мэдээллийг өгөхийн зорин CD болон DVD ний үүсэл хөгжлийн талаар түлхүү тайлбарласан. Учир нь өнөөдөр бидний амьдралд compact(CD) болон digital video(DVD) дискнүүд нь хамгийн өргөнөөр хэрэглэгдэж дуу хөгжим, кино, компьютерын программ ззрэг бүхийл төрлийн мэдээллийг хадгалах, түгээх борлуулах үндсэн хэрэглүүр болж чадсан. Гэтэл цахим технологи хөгжихийн хэрээр CD, DVD-ийг хуулах хувилах нь илүү хямд төсөр, хялбар болж энгийн хэрэглэгч хүртэл хүртэл хулгайлан хувилах боломжтой болсон. Үүний эсрэг дискний хамгаалалт буюу дискийг хуулж авах, цааш нь олшруулахаас сэргийлэх технологи бий болж хөгжсөөр байна. Хэрэв хамгаалах технологийг дахин хөгжүүлэхгүй аваас байгууллага бизнессийн үйл ажиллагаанд нь сөрөг нөлөө ч мөн адил үзүүлэх болно.
Монитор гэж юу вэ?
Монитор нь компютертэй холбогддог, дэлгэцэн дээр мэдээллийг үзүүлдэг хэрэгсэл юм. Орчин үеийн компютерын монитор нь олон төрлийн өргөн хэмжээний мэдээллийг текст, тэмдэгтүүд, зураг хөдөлгөөнт дүрсийн байдлаар гарган үзүүлдэг болсон. Ихэнхи компютерын монитор нь CRT(cathode-ray tube)-г дэлгэцийнхээ хэрэгсэл болгон ашигладаг. CRT нь нэг зах нь нарийн шилэн хоолой ба нөгөө зах нь төгсгөлдөө хавтгай дэлгэцээр төгсдөг юм. Ихэнхи тохиолдолд CRT бүхий монитор нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй байдаг боловч заримдаа дугуй болон квадрат хэлбэртэй байх нь бий. Нэг өнгийн мониторт CRT-ийн нарийн төгсгөл нь хар цагаан өнгөний горимд зориулсан электрон буутай байдаг. Харин өнгөт дэлгэцэнд 3н электрон буу байдаг ба нэг электрон буу нь гол гурван өнгө болох улаан, ногоон, шар өнгө тус бүрд зориулагдсан байдаг. Компютерийн дэлгэц нь электрон буу электроноо буудах үед гэрлийг ялгаруулдаг жижиг фосфорон цэгүүдээс бүрдсэн байдаг. Өнгөт дэлгэц нь тус бүрдээ улаан, ногоон, цэнхэр гэрлүүдийг ялгаруулдаг гурван төрлийн фосфорон цэгтэй байхад хар цагаан дэлгэц нь зөвхөн нэг төрлийн фосфорон цэгтэй. Улаан, ногоон, цэнхэр фосфорон цэгүүд нэг хэсэг болон хамтдаа нэгдээд зургийн элемент буюу пиксел болдог. Пиксел нь дэлгэцэн дээр үзүүлж болох хамгийн жижиг хэсэг юм. Пикселүүд нь мөр болон баганын дагуу зохион байгуулагддаг ба хүний нүдэнд хоорондоо холбогдсон, тасралтгүй зүйл болж харагдах хэмжээний хангалттай жижиг юм. Монитор хэдэн янз вэ?
Мониторын ялгаа гэвэл тэр нь дотроо хэдэн инчийн ямар төрлийн дисплейтэй гэдгээр тодорхойлогддог. Харин дисплейг доорх үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. 1. Өнгө ба resolution (өнгө ялгаруулалт) Анхны компьютерүүдийн дисплей ихэвчлэн хар цагаан байсан бол өнөөдөр ихэвчлэн өнгөт дэлгэцтэй мониторуудыг үйлдвэрлэх болсон байна. Энэ үзүүлэлтийг тайлбарлахад pixel -ийн тухай мэдэх шаардлагатай юм.
Харин хэдэн өнгөөр харуулж чадаж байгаагаас уг дисплейний өнгөний үзүүлэлт тодорхойлогддог байна. - Monohrome display Adapter нь хар цагаан хоёр өнгөтэй, 1970 онд гарсан.
- CGA (Color Graphics Adapter) нь 1981 онд гарсан, өнгөр ялгаруулалт нь хөндлөнгөөр 320 pixel, босоогоор 200 pixel хүртэл байх ба дөрвөн өнгөтэй.
- EGA (Enhanced Graphics Adapter) нь 1984 онд гарсан, арван зургаан өнгөтэй, хөндлөнгөөр 640 босоогоор 350 pixel -тэй.
- үGA (үideo Graphics Array) ийг 1987 онд гаргасан бөгөөд 640 x 480 pixel бүхий 16 өнгөтэй, эсвэл 320 x 200 pixel бүхий 256 өнгөтэй байхаар сонгож болдог.
- XGA (Extended Graphics Array) нь 1990 онд гарсан 800 x 600 pixel бүхий 16,000,000 өнгөтэй эсвэл 320 x 200 pixel бүхий 65,536 өнгөтэй байхаар сонгож болдог.
- SүGA (Super үideo Graphics Array) нь 1993 онд гарсан. 14 инчийн дисплейтэй бол 16,000,000 өнгийг 800 х 600 pixelтэйгээр, 20 инчийн дисплейтэй бол 1280 x 1024 эсвэл 1600 x 1200 pixelтэй байхаар сонгох боломжтой байдаг. 2. Дэлгэцийн хэмжээ
Мониторын дэлгэцийг түүний хэмжээгээр нь бас ялгадаг ба энэ нь инч гэсэн нэгжээр хэмжигддэг. Жирийн хэрэглэгч нарт зориулсан персонал компьютерийн хувьд ихэвчлэн 12, 13, 15, 17 инчийн дисплейтэй байдаг. Үйлдвэрлэсэн технологи
Энэ бол электроникийн технологийн ямар аргаар мэдээллийг экран дээр харуулж буйгаар нь ялгах ялгаа юм. Ихэнх дисплей бидний сайн мэдэх электрон цацрагт хоолойн (CRT- cathode ray tube) технологиор бүтээгддэг. Бусад төрлийн технологиор бүтээгдсэн дисплейнүүд маш нимгэн байдаг бөгөөд эдгээрийг хавтгай экрантай дэлгэц (flat-panel display) гэдэг байна.
Энэ төрлийн дисплейд · LED - гэрлэн диодын · LCD- шингэн кристаллийн технологиор хийгдсэн дисплейнүүд багтдаг.
Принтэр гэж юу вэ?
Компьютерийн дэлгэц дээр гарч байгаа болон компьютерт хадгалагдаж буй төрөл бүрийн мэдээллийг цаасан дээр хэвлэн гаргах үүрэгтэй төхөөрөмжийг хэвлэх төхөөрөмж (принтер) гэнэ. Мэдээлэл нь текст, дүрс, фото зураг, хүснэгтэн мэдээлэл зэрэг байж болно. Принтер нь хэмжээ, хэвлэх хурд, төрлөөрөө хоорондоо ялгаатай байдаг. Принтерийг дотор нь хэвлэх төрлөөр нь матрицийн принтер, черниллэн хортой принтер, лазер принтер гэх зэргээр ангилдаг. Принтер нь хар цагаан буюу монохром, өнгөт гэж 2 төрөлтэй байдаг. Сүүлийн үед олон үйлдэлтэй принтерийг олноор үйлдвэрлэн гаргаж байгаа билээ. Энэ принтер нь хэвлэх төдийгүй хувилах, факс дамжуулах, хүлээн авах, сканердах зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг. Принтер нь компьютерт 2 төрлийн портоор залгагддаг. Хамгийн өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг нь паралель портны принтер юм. Нөгөө нь сүүлийн үед ихээр ашиглагдаж буй өндөр хурдын порт болох USB (Universal Serial Bus) юм.

Принтерийн чанарыг үнэлэх 4 хүчин зүйл: 1. Өнгө. Ямар нэгэн дүрс, зурагтай материалыг хэвлэхэд өнгө гол хүчин зүйл болдог. Өнгөт принтер нь хар цагаан болон өнгөт гэсэн 2 хортой байдаг боловч принтерийг зөвхөн хар цагаан горимоор хэвлэхээр тохируулж болно.
2. Resolution (өнгөний ялгарал). Принтерийн өнгөний ялгарал нь ихэвчлэн dpi (dots per inch) буюу нэг инчид ноогдох цэгийн тоогоор хэмжигддэг. Жишээ нь принтерийн өнгөний ялгарлын тохиргоог 300 dpi болгоод хэвлэхэд 150 dpi болгоод хэвлэснээс илүү тод харагддаг. 3. Хурд. Нэг хуудсыг хэвлэн гаргах хугацааг хэлнэ. Ихээхэн хэмжээний материал хэвлэхэд хурд ихтэй байх шаардлагатай байдаг. Өнгөт принтерийн хурд удаан байдаг байна. Лазер принтерүүд хурд ихтэй түргэн хэвлэдэг байна. Зарим лазер принтерүүд 12-16 хуудсыг минутанд хэвлэдэг.
4. Санах ой. Ихэнх принтерүүд багахан хэмжээний санах ойтой ирдэг байна. Жишээлбэл 1Mb гэх мэт. Өөрийн гэсэн санах ойтой принтер нь дүрс, зурагтай болон хүснэгтэн материалыг хурдан хэвлэдэг. Хар цагаан принтерээс HP Lazerjet 5L, 6L, 1100, 1200, өнгөт принтерээс HP Deskjet 1120, 1220 гэсэн принтерүүд хамгийн түгээмэл ашиглагдаж байна. “Polaroid” компани зургаа тэр дор нь хэвлэн гаргадаг зургийн аппарат гаргадгаараа олны танил болсон байдаг. Тэгвэл Лас Вегаст болох электрон барааны үзэсгэлэнд гар утас болон зургийн аппаратнаас зураг өнгөтөөр угаах боломжтой жижиг хэмжээний хэвлэгч танилцуулах болсноо мэдэгдсэн байна. Тус принтерийг 150 ам.доллараар зарах гэнэ. Хэмжээний хувьд тамхины хайрцагтай ижил бөгөөд 2х3 инчийн хэмжээтэй зураг гаргадаг гэнэ. Энэ принтер нь хор болон бэх хэрэглэхийн оронд “Zink Imaging” компанийн гаргасан дулаанаар принтлэх технологийг ашиглан зураг хэрэглэдэг байна. Принтерийн дотор нэг квапрат инч бүрт 300 ширхэг бичил халаагч байдаг аж. Харин халаагч нь эвдэрсэн тохиолдолд 40 ам.доллараар шинийг сольж болох бөгөөд нэг цаас нь 30 центээр зарагдах юм байна. Samsung CLP-315WK өнгөт утасгүй лазерийн принтер Өөрийн ажлын болон гэрийнхээ өрөөг яаж ч гоё тохижуулсан гэсэн кабель, утаснууд таны хөдөлмөрийг тэр дор нь үгүй хийнэ. Тийм ч учраас сүүлийн үед томоохон үйлдвэрлэгчид аль болох утасгүй зүйлийг хийхээр идэвх санаачилга гарган ажиллаж байна. Үүний хамгийн сүүлийн жишээ гэвэл Samsung ийн утасгүй технологи ашиглан хийсэн CLP-315WK дотоод сүлжээний өнгөт лазеран принтер юм. 16 цаасыг минутанд хар цагаанаар хэвлэх чадалтай ба 4 ширхэг цаасыг өнгөтөөр хэвлэх чадалтай. Солонгост тун удахгүй зарагдаж эхлэх ба үнэ нь $280. Сканнер гэж юу вэ?
Фото зураг, сонин сэтгүүлийн хуудсан дээрх текстэн мэдээлэл, зургыг компьютерт оруулан засварлах, хадгалахад энэ төхөөрөмжийг ашигладаг.
өөрөөр хэлбэл сканнер уншсан зурган мэдээллээ тоон хэлбэрт шилжүүлж, тусгай программын тусламжтайгаар компьютерт оруулж файл хэлбэрээр хадгалдаг. Сканнерийн гол ажиллах зарчим нь зургийг дөрвөлжин хайрцгуудад хуваан хайрцаг бүрийг 1 ба 0 -ээр дүүргэдэг байна. өнгөт болон саарал зургийн хувьд мөн дээрх цифрүүдээр хайрцаг бүрийг 48 хүртэлх бит -ээр дүүргэдэг. Энэхүү битүүдийн матрицийг Bit map гэдэг бөгөөд файл хэлбэрээр хадгалагдан программын тусламжтайгаар дэлгэц дээр гардаг. Ийм хэлбэрт оруулсан мэдээллийг, дэлгэцэнд гаргах, программуудын тусламжтайгаар өөрчлөх, файл болгон хадгалах боломжтой байдаг.
Хатуу диск
Хатуу диск буюу хааяа Hard Drive гэж нэрлэгддэг, компьютер доторх үндсэн хадгалалтын бүрэлдэхүүн юм. RAM-тай адилгүй байнгын санах ой гэж хэлж болно. Хатуу дискгүйгээр компьютер тань ажиллахгүйтэй адил үйлдлийн системгүйгээр ямар нэгэн програмгүйгээр хатуу диск ажиллах боломжгүй юм.
Хатуу диск нь дугуй хатуу дискийг мэдээллийг хадгалахдаа хэрэглэдэг. Хадгалалтыг хийхэд тольтой адилхан дугуй диск нь цэвэрхэн толбогүй байх хэрэгтэй байдаг. Энэхүү дугуй диск нь төмрөн хайрцган дотор байдаг учир нь агаарын тоос тортог нь хатуу дискийг амархан гэмтээх аюултай байдаг.

CD ба DVD Компакт дискний үүсэл нь 1982 онд тавигдсан гэж үздэг бөгөөд хамгийн анхны компакт диск нь өндөр чанар бүхий дижитал аудио CD байжээ. 1982 оны 10-р сард анхны компакт дискийг зохион бүтээжээ. Энэ компакт диск нь зөвхөн аудио өгөгдлийг хадгалахад зориулагдсан байсан бөгөөд түүнийг зөвхөн CD тоглуулагчтай хөгжим ашиглан уншуулах боломжтой байжээ. Компакт дискний хөгжлийн дараагийн түвшин нь DVD бөгөөд энэ нь цаашид хөгжсөөр маш их багтаамжтай, цоо шинэ, өргөн хэрэглээний электрон технологи болж чадсан. Дижитал аудио компакт дискний (CD-DA) стандартыг SONY, PHILIPS фирмүүд анх загварчилсан бөгөөд 1982 оны 10-р сард анх Японд худалдаанд гарч, улмаар 1983 оны эхээр АНУ, Европд нэвтэрчээ. 1984 онд аудио компакт дискийг компьютерт уншуулдаг болсон бөгөөд үүний тулд одоогийн бидний хэрэглэж байгаа CD-ROM ийг зохион бүтээжээ. Хожим нь гарсан компакт дискний бүх форматууд нь дижитал аудио компакт дискний формат дээр суурьлагдан бий болжээ. Анх 1984 онд компьютерийн ердийн өгөгдлийг компакт дискэн дээр хадгалах боломжтой болжээ. 1996 онд Японд өндөр багтаамтай оптик диск хийгдсэн бөгөөд удалгүй 1997 онд АНУ-д, 1998 онд Европд бий болсон. CD нь нэг цагийн өндөр түвшний Stereo audio бичлэг хийгдэх зориулалттай байсан. Гэхдээ тухайн үеийн CD нь 80 минутыг бичлэг багтаах чадвартай байсан бөгөөд тухайн үеийн Cassette болон Vinyl-тай харицуулахад багтаамжийн хувьд илүү байсан байна. Хүснэгт 1технологийн түүхийн талаар илүү тодорхой өгүүлсэн. CD технологийн хөгжлийн түүх 1841 Augustin-Louis Cauchy гэдэг хүн анхны онолын таамаглалыг гаргасан. 1842 Charles Babbage гэдэг хүн бүх онолын таамаглалуудыг цэгцлэн нэгтгэсэн. 1854 George Boole гэдэг хүн "An Investigation Into the Laws of Thought." Нэртэй номыг хэвлүүлсэн. Уг номд дижитал онолын тухай агуулсан байв. 1855 Leon Scott de Martinville гэдэг хүн анхны phonoautograph машиныг зохион бүтээсэн бөгөөд энэ машин нь шатаасан цаасны нүүрс болсон хэсэг дээр доргилтоор бичдэг байжээ. 1876 Alexander Graham Bell гэдэг хүн анхны телефон утсыг зохион бүтээжээ. 1877 Thomas Edison анхны phonograph ийг зохион бүтээжээ. 1887 Emily Berliner гэдэг хүн Edison ний цлиндр phonograph төхөөрөмжийг audio disc ээр солисон. 1915 78 R.P.M бичлэг анх бий болжээ. 1922 J.R. Carson холболтонд хугацааны хэв загварыг анх оруулж ирсэн. 1928 Harry Nyquiest "Certain Topics in Telegraph Transmission Theory." гэдэг номоо хэвлүүлсэн. Түүний онол нь одоогийн аудио CD нд хэрэглэгдэж байгаа техногогийн суурь болж өгсөн. 1937 A. Reeves анхны pulse code modulation (PCM) ийг анх зохион , уг технологи нь одоогийн бидний хэрэглэж байгаа аудио CD болон компьютерт хэрэглэддэг. 1943 Америкийн нэгдсэн улсын арми анхны компьютерийг (ENIAC) Пенсилваны их сургууль дээр угсарчээ. 1947 Америкийн зах зээл дээр бидний нэрлэж заншснаар магнитофон буюу кассетны хөгжим хүч түрэн гарч ирсэн. 1948 Bell лабораторид анхны Транзистор зохион бүтээгджээ.
Claude E. Shannon гэдэг хүн "A Mathematical Theory of Communication." Нэртэй номоо хэвлүүлсэн бөгөөд CD технологид хэрэглэгддэг зарим чухал онолуудыг багтаажээ. 1950 Richard W. Hamming гэдэг хүн алдааг илрүүлж засах кодын талаар мэдээллийг анх хэвлүүлсэн. CD нь алдааг засахгүйгээр зөв ажиллаж чадахгүй. 1958 Laser технологийн ололтын үе.
Stereo LP's үйлдвэрлэгдсэн. 1960 Computer Music experiments take place at major laboratories.
I.S. Reed болон G. Soloman нийлмэл алдааг засах кодын тухай мэдээллийг анх нийтэд дэлгэрүүлжээ. Энэ код нь "Reed-Solomon" гийн код хэмээн нэрлэгдэн одоог хүрсэн бөгөөд эдгээр кодууд нь CD ийг унших болон кодлоход хэрэглэгддэг. 1967 NHK техникийн судалгааны инститүт 12 битийн PCM дижитал аудио бичигчийг зохиосон бөгөөд энэ цаашаа өргөжин сайн чанарын видео хальс бичдэг болжээ. 1969 Sony карпораци 12 битийн 47,25kHz давтамжтай PCM дижитал бичигчийг зохион бүтээсэн. Дижитал бичилт нь 2 инчийн видео хальс руу хөрвүүлэгддэг. 1970 Philips компанид , Compaan болон Pete Kramer нар шилэн дискний загварыг анх гаргасан бөгөөд түүн дээрх мэдээллийг уншихын тулд лазер хэрэгтэй болно гэдгийг бас тодорхойлжээ. 1971 Intel микропроцессорыг үйлдвэрлэсэн. 1972 Compaan болон Kramer нар шинэ компакт дискний технологийн загварыг гаргасан. 1973 BBC болон бусад телевизийн мэдээ дамжуулдаг компаниуд дижитал бичгигчүүдийг суурьлуулж эхэлсэн. 1977 Mitsubishi, Hitachi болон Sony компаниуд Tokyo гийн Audio яармаг дээр компакд дискний загварыг дэлгэн үзүүлжээ.
JVC Digital Audio Process ийг хөгжүүлсэн. 1978 Philips video disc player ийг нийтийн хүртээл болгосон. 1979 Prototype CD System demonstrated in Europe and Japan.
Sony agrees to join in collaboration.
Sony & Philips compromise on the standard sampling rate of a CD -- 44.1 kHz (44,100 samples per second)
Philips accepts Sony's proposal for 16-bit audio.
Reed-Solomon code adopted after Sony's suggestion.
Maximum playing time decided to be slighty more that 74 minutes.
Disc diameter changed to 120mm to allow for 74 minutes of 16-bit stereo sound with a sample rate of 44.1 kHz 1980 Compact Disc ний стандартыг Philips болон Sony компаниуд гаргажээ. 1981 Matsushita Compact Disc ний стандартыг хүлээн зөвшөөрсөн.
Digital Audio Disc -ний хороо мөн Compact Disc -ний стандартыг хүлээн зөвшөөрчээ. 1982 Sony & Philips both have product ready to go.
Compact Disc Technology нь Europe болон Японд нэвтэрсэн. 1983 Compact Disc Technology нь Америкийн нэгдсэн улсад мөн нэвтэрчээ.
The Compact Disc Group formed to help market.
CD-ROM загварыг нийтэд танилцуулжээ.
30,000 гаруй CD Players Америкийн нэгдсэн улсад зарагджээ.
800,000 гаруй CD Америкийн нэгдсэн улсад зарагджээ. 1984 Хоёрдугаар үе ба машины CD тоглуулагч бүтээгджээ.
Барьж явахад авсаархан (DiscMan) CD Player үүд зарагдаж эхэлсэн. 1985 CD Player -ийн гуравдугаар үе нийтийн хүртээл болж эхэлсэн.
CD-ROM төхөөрөмжүүд компьютерийн зах зээлд орж ирсэн. 1986 CD-I (Interactive CD) гэсэн ойлголт гарч ирсэн.
Америкийн нэгдсэн улсад 3 сая гаруй CD Player зарагдсан.
53 сая CD Америкт зарагджээ. 1987 Анхны Video CD формат үүссэн. 1988 CD бичигч технологи бүтээгдсэн 1990 Америкийн нийт айл өрхийн 28% нь CD ийг хэрэглэдэг болсон.
Америкт жил бүр 9.2 саяас дээш CD player зарагддаг болсон.
дэлхийд худалдаалагдаж байгаа CD ний тоо 1 тэр бум хүрэв 1991 CD-I формат бий болов.
Хоосон CD буюу CD-R зах зээл дээр гарч ирэв.
"QuickTopix" гэдэг нэртэй хувилагч програмыг Allen Adkins зохиожээ. 1992 CD-R -ийн зарагдах хэмжээ 200,000 д хүрэв. 1996 DVD Technology гарч ирэв.
CD бичигч болон CD-R ийн үнэ мэдэгдэхүйц хямд болов. 1997 DVD олон нийтийн хүртээл болсон.
DVD тоглуулагч, кинонууд хэрэглэгчийн зах зээлд орж ирэв.
DVD-R –ийн стандарт үүсэв(3.9 Gig).
World-wide ийн сул талууд засагдсан.
CD-R ийн үнэ төсөөлснөөс ч хаяд болсон. 1998 DVD-RAM, DVD-R систем болон хэрэгслүүд зах зээлд гарч ирэв.
DVD-Video/ROM зохиох хэрэгслүүд зах зээлд гарч ирсэн.
CD-R ийн үнэ буурсаар л байв. 1999 DVD-Video өргөн хэрэглээнд орж эхэлсэн.
Хэрэглэгчид DVD Player болон кинонуудыг олноор худалдан авах болов.
Ихэнх кино студиүд коноогоо DVD дээр гаргадаг болов.
DIVX буюу DIgital Video express үндсэндээ мартагджээ.
Хоёрдугаар үе буюу DVD бичигчийн үе эхлэв.
4.7 Giga хэмжээтэй DVD-R бий болов. Дүгнэлт Энэ бүгдээс дүгнэн үзвэл компютэрийн дагалдах хэрэгслүүдийн хөгжил нь бизнессийн үр ашигт байдал, мэдээллийн тархалт, хялбар хөнгөн байдлыг улам ихэсгэсэн бөгөөд ингэснээрээ маш их зардал болон цаг хугацааг хэмнэж, бизнессийн хөгжлийг улам түргэсгэж байгаа юм. Жишээ нь гэхэд CD болон DVD ний хөгжил нь компани, байгууллагын мэдээллийг түгээх шуурхай сувгийг бий болгоход нөлөөлж өөрсдийн ажлаа хөнгөвчлөх болсон юм. Мөн утасгүй өнгөт лазерын принтер бий болсноор байгууллагын дотоод тохижилт болон эмх цэгцтэй байдалд сайнаар нөлөөлж байгаа юм. Шинжлэх ухаан технологийн дэвшил өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа тул аливаа бизнэссийн байгууллага цаг үеэсээ хоцрохгүй, хөгжин дэвшье гэвэл шинэ техник технологийг байгуулагадаа цаг алдалгүй нэвтрүүлэх шаардлагатай.

солонгос хэл сурах сайтууд шүү

2010 оны 03-р сарын 03 Нийтэлсэн oko
сайтууд шүү солонгос хэл сурах

Gadaad heliig medeelel hariltsaanii tehnologotoi ashiglah ni

2010 оны 02-р сарын 17 Нийтэлсэн oko
Opchin ved zalyychyyd ,ter ch baitygai bvh nasniihan medeeleliin tehnologiig ,yalanguya ta bidnii sain medeh internitigg urgun heregleh bolson YYntei holbogdyylan tehnologiin undur  tvwshintei medeelelvvdiig interneted tawij tsaashilbal gadaad heliig medeeleliin tehnologotoi hoslyylan syrsanaar tsag hygatsaa bolon hurungu mungund hemnelttei ba mash ih ach holbogdoltoi yam.Jishee ni; Bid yam negen heliig syrahiin tyld gadagshaa garj eswel olon yanzin syrganltin gazar syyj tsag zawaa vrj baisnaas udur t 2tsag unterneted terhvv heliig syrah bolonjtoi.Ingej syrsanaar mun bie daan zuiliig hiih argiig ezemshij boloh vr nuluutei.Mun gadaad hel gedeg bol dan gants dvrmiig ni medeed syrdag zuil bish yam .Tiim ychraas bid tep heleep yarigch nariin yaria hariltsaa,videog vzej dyydlaga bolon oilgoltoo bas ter ylsin coeliig ni medeh shaardlagatai.Ingehiin tyld yaltachgui bidend medeelel ter tysmaa internetiig ashiglan kino uzej ,dyy sonsoj syrj bui heliinhee coeliig hyrdan hygatsaand medej boloh yam Edgeerees vzehed gadaad heliig m.deeleliin tehnologoguigeer syrj ul boloh yam.Tiim ychraas hel syrna gdg bol dan gants medeh bish medeelel tehnolgiig urgun ashiglah yawdal yam .

enetheg ornii tyhai jaahan medetsgeeye

2010 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн oko
medehed ilvvdehgui shvvv Дэлгэрэнгүй»

good acter

2010 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн oko
nice jujigchni bgaa bizdee guys ene kino ni vneheer gogo shvvv Дэлгэрэнгүй»

more know india

2010 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн oko

fashion

2010 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн oko
ene bol enethegiin aldart jujigchni mun 2008 oni delhiin miss shvvv Дэлгэрэнгүй»

Solongos hel syrahad tylgarsan minii hugjiltei yawdlyyd

2010 оны 02-р сарын 03 Нийтэлсэн oko
Anh bi solongos hel syrj bhad aimr yadargaatai ynshij ,helj chdku aimr hetsvv  angidaa buun ineed bolj bilee.Tegsen ch gesen bi syrna gsen itgeldeee hutlugduud ichih zowolgui syrj yawaa yam .Tiimees zalyychuud ta bvhen ichij zowolgui solongos helee sainn syrj chawdal amarhan shvv ja

solongos helnii tvvhen talaas ni awch vziii

2010 оны 02-р сарын 03 Нийтэлсэн oko
Solongos helnii tsagaan tolgoig ''Sejyn'' ih haan 25p oni 12p sar buyu argiin toololoor 1443oni svvl 1444 eheer zohioson.Sejyn ih haan hangil vsgiig zohiohdoo vsgiig ehen ,dund,adg gej 3 angilaad vgiin ehend unuudriin giigvvlegch gej byi zereg 17 vseg baisan buguud vgiin dynd vseg ni odoo egshig hemeen nerledeggesen vseg yam .Vgiin adag buyu dewsger vsgiig vgiin ehnii vsgiig ter chigeer ni hereglegdeh bolson.Sejyn haan 28 vsgiig herhen zohioson talaar sonirhon vzwel 5 giiguulegch ,3egshig vsgiig anhlan zohioson baina